Wuwei Cuisine

Local Food: Liangzhou Mooncake, Liangpi, Niangpizi, Braised mustton in brown sauce